انواع صداگیرها و کاربرد آنها

 

انواع صداگیرها و کاربرد آنها

جاذب

صداگیرهای آکوستیک، که به عنوان صداگیرهای پراکنده کننده نیز شناخته می شوند، از لایه جاذب صدا جهت تضعیف سطوح صدایی بهره می گیرند. همانطور که نویز داخل داکت، از درون صداگیر عبور می کند، انرژی آکوستیک وارد محفظه هایی از طریق سوراخهایی موجود در صفحه فلزی منفذ دار می شود. این فلز منفذ دار از لایه آکوستیکی محافظت می کند که توسط شتابهای فراوانی از هوا، تحت سایش قرار گرفته است ولی دارای ناحیه ای کاملا باز جهت انتقال موارد آکوستیک می باشد. در داخل محفظه ها، انرژی آکوستیک با لایه جاذب که عموما حاوی لایه هایی از فایبر گلاس است، در تعامل قرار می گیرد. اصطکاک ایجاد شده میان انرژی آکوستیک و لایه فایبر گلاس، انرژی آکوستیک را به گرما تبدیل می کند و بدین ترتیب، سبب کاستن از میزان انرژی آکوستیک و همچنین کاهش سطوح صدایی در ناحیه خروجی صداگیر خواهد شد. در صداگیرهایی که فواصل شتابی فراوانی را تجربه می کنند، یک صفحه فایبر گلاس را می توان میان فلز منفذ دار و لایه فایبر گلاس به منظور حفاظت در برابر ساییدگی قرار داد تا از میزان تاثیر مخرب اعمالی بر روی عملکرد آکوستیک در صداگیر کاست. معمولا کاربردهای گونه جاذب شامل دودکش های مستطیلی، زانویی، و مدور، بخشهای کنترل هوا، صداگیرهای ژنراتوری، تهویه، خروجی های فن، و منبع HVAC کلی، بازگشتی و اگزوزی هستند.

 

پوششهای جاذب لایه ای

صداگیرهای پوشش جاذب لایه ای همانند صداگیرهای جاذب استاندارد کار می کنند. با این وجود، این صداگیرها حاوی یک لایه پلیمر نازک هستند که حول لایه آکوستیک پیچیده شده است تا سبب محافظت از لایه مذکور در برابر آلاینده های هوایی و رطوبت گردند که در جریان هوایی برخی از سیستمها مشاهده می شوند. مهم است بدانید که افزودن این لایه می تواند تاثیری منفی بر قابلیت جذب صدا در رسانه آکوستیک داشته باشد. به منظور به حداقل رسانی این تاثیرات، یک لایه نازک نچسب در میان لایه موجود و فلز منفذ دار قرار می گیرد. کاربردهای صداگیر لایه ای در محیط هایی از قبیل لابراتوارها، کلاسهای درس، و بیمارستانهاست که آلاینده ها و رطوبت در جریان هوایی آنها می توانند مشکل ساز تلقی گردند.

 

بدون پوشش

صداگیرهای بدون پوشش برخی اوقات به عنوان صداگیرهای انفعالی شناخته می شوند و شامل هیچگونه ماده جاذب نبوده و یا صرفا از فلز سخت و منفذ دار ساخته نمی شوند. تضعیف صدا با استفاده از محفظه های طنین انداز در اندازه های مختلفی صورت می گیرد که در فضای پشتی صفحه فلزی منفذ دار جای داده شده اند. همانطور که صدا از داخل صداگیر عبور می کند، انرژی آکوستیک در بخش ارتعاشی Helmholtz پراکنده می شود. از آنجائیکه این صداگیرها بصورت یک باند نازک از فرکانسهای مختلف تنظیم شده اند، انجام عملیات تضعیف سازی در طول فرکانسهای پهن باند، امری دشوار بحساب می آید. صداگیرهای بدون پوشش عموما زمانی مشخص می شوند که لایه فایبر گلاس قابل قبول نباشد و یا استرلیزه سازی داکت کلی سیستم ضروری به نظر رسد. این نوع را می توان در لابراتوارها، اتاقهای نظافت، بیمارستانها، و یا تولیدات الکترونیکی بکار برد.

 

تاثیر رسانه آکوستیک

نمودار ذیل، مقایسه ای از نوع های مختلف صداگیر را نشان می دهد. این نمودار بیان می کند که صداگیر جاذب استاندارد، حاوی بهترین عملکرد کلی در طی محدوده ای کامل از فرکانسها می باشد. افزودن یک لایه مانند Mylar می تواند کاهشی چشمگیر را در اثر بخشی صداگیر جاذب ایجاد نماید ولی بشدت در فرکانسهای بالاتر و بواسطه در نظر گرفتن یک لایه نچسب آکوستیک در میان فلز منفذ دار و لایه داخلی، توسعه خواهد یافت. همچنین نمودار جاری بیانگر ویژگیهای منحصر به فرد عملکردی از صداگیر بدون پوشش است که می تواند محفظه های ارتعاشی تنظیم شده ای را بکار گیرد. صداگیر جاذب استاندارد، ارائه دهنده یک صفحه منحنی رده افت قابل پیش بینی در محدوده های فرکانسی می باشد؛ در حالیکه صداگیر بدون پوشش به بالاترین میزان ممکن در محدوده های فرکانسی میانه خواهد رسید. این نقطه اوج بواسطه اندازه و حالت محفظه های داخلی بوجود می آید که به منظور حذف فرکانس مربوطه تهیه و تنظیم شده اند.

مستطیلی

صداگیرهای مستطیلی، استانداردی جهت از بین بردن نویز منتشر شده در طول دودکش ها بشمار می روند. طراحی مناسب و هزینه نسبتا اندکشان، آنها را به اولین انتخاب جهت عملیات تضعیف صداهای بلند و اعمال کمترین افت فشار در سیستم توزیع تبدیل نموده است. این صداگیرها حاوی گزینه هایی متعدد هستند که آنها را به عنوان مواردی منسجم در رابطه با هر گونه سیستم HVAC معرفی کرده است. محدوده ای گسترده از طراحی هایی با افت فشار اندک الی فراوان و همچنین دامنه گسترده ای از گونه های انتخابی مختلفی را می توان در سیستمهایی با 0 الی 2500 fpm مشاهده کرد.

زانویی

صداگیرهای زانویی دارای خصوصیات عملکردی فراوانی از صداگیرهای مستطیلی هستند ولی بشدت انعطاف پذیر بوده و انتخابی ایده ال جهت سیستمهایی محسوب می شوند که دارای دودکش هایی طولانی هستند. صداگیرهای زانویی، فراتر از سطوح صداگیرهای مستطیلی فعالیت می کنند و حاوی افزایشی اندک در افت فشار سیستمی خواهند بود و همچنین می توان آنها را به گونه ای تنظیم کرد که با اغلب اندازه های داکت ها و بدون استفاده از جابجایی های مورد نیاز، تحت استفاده قرار گیرند.

مدور

صداگیرهای مدور، راه حلی مناسب در زمان بکارگیری داکت مدور در سیستم محسوب می شوند. این موارد می توانند نیاز به جابجایی های مربع به مدور را از میان بردارند که عمدتا سبب ایجاد افت فشار غیر مطلوب و اعمال تاثیرات سیستمی می گردند. صداگیرهای مدور، در اندازه های مختلف در دسترس هستند و دارای محدوده هایی متغیر از تضعیف سازی و افت فشار نیز می باشند.

فن محوری

صداگیرهای فن محوری، به منظور تطابق با یک فن محوری طراحی شده اند. این صداگیرها در راستای تضعیف نویز در منبع و توسعه عملکرد ایرودینامیک در ورودی و خروجی فن ساخته شده اند. پوسته بیرونی مرکزی صداگیر فن محوری دارای اندازه ای مناسب است تا بتواند سبب کاهش افت فشار در یک توپی فن گردد. یک فن محوری خروجی نیز از سرعت هوای موجود می کاهد تا بازیابی فشار استاتیک را به حداکثر رساند.

 

دلخواه یا سفارشی

تنظیمات یک صداگیر استاندارد نمی تواند همواره متناسب با فعالیت در هر گونه شرایط موجود پیش رود. در این قبیل شرایط، لازم است که یک صداگیر منحصر به فرد تولید شود که بتواند نیازهای کاربردی مربوطه را برطرف سازد. زمانیکه تولیدات کنترل نویز می بایست در یک سیستم حاوی فضایی محدود بکار برده شوند و یا زمانیکه صداگیر مستقیما مطابق فن ساخته شده باشد، یک صداگیر دلخواه می تواند به منظور فراهم سازی عملکرد مد نظر، طراحی شود. طراحی های دلخواه عموما شامل صداگیرهای انتقالی، صداگیرهای T یا Z شکل، و صداگیرهایی هستند که نیازمند اندازه ای خاص خواهند بود که در محدوده مدل استاندارد به چشم نمی خورند.

 

تولیدات انتقال هوا

صداگیرهای انتقال هوا سبب عبور هوا از یک ناحیه به ناحیه دیگر، بدون نیاز به سازگاری با انجسام آکوستیک دیواره مربوطه خواهند شد. این صداگیرها عموما دارای داکت نبوده و بخشی از یک سازه دیواره ای بحساب می آیند.

تداخل صوتی

صداگیرهای تداخل صدا به منظور انتقال هوا به نواحی مجاور بکار گرفته می شوند؛ در حالیکه تضعیف کافی جهت اجتناب از انتقال نویز ناخواسته را نیز موجب می گردند. این صداگیرها عمدتا در راستای جلوگیری از نفوذ گفتار به اتاقهای مجاور مورد استفاده قرار می گیرند. صداگیرهای تداخل صوتی با در نظر گرفتن تنظیماتی ساخته می شوند که بتوانند مشکلات مختلفی را در حیطه انتقال صدای آکوستیک برطرف نمایند.

 

کاهنده های انعکاسی لایه ای

کاهنده های انعکاسی لایه ای از دیواره هایی متعدد بهره می گیرند که با لایه آکوستیکی پر شده اند که در یک چارچوب با ضخامت 4 اینچ، جای گرفته اند. این دستگاهها، گزینه ای مناسب جهت کاربردهایی در پنجره های مشبک انتقالی استاندارد بشمار می روند که قادرند از انتقال صدا میان فضاهای مجاور کاسته و یا سبب تضعیف نویز بازگشتی گردند.

 

بادگیرهای آکوستیک

بادگیرهای آکوستیک می توانند به منظور انتقال هوا از طریق یک دریچه بکار برده شوند؛ در حالیکه از قابلیت تضعیف صدا نیز برخوردارند. بادگیرهای آکوستیک از لایه ای آکوستیک در راستای جذب انرژی صدا و همچنین از یک فلز منفذ دار جهت به حداقل رسانی افت فشار بهره می گیرند.

پنل ها و پوشش های آکوستیک

جهت کنترل نویز بیش از حد ناشی از تجهیزات مختلف، بکار برده می شوند. پنل ها و پوششهای آکوستیک هزینه ای در شکل ها و اندازه های مختلف موجود هستند تا نیازهای کاهشی نویز را برطرف سازند. کاربردهای رایج آنها عبارتند از: سیستمهای مسدود کننده، پوششهای دلخواه، و تهویه های ورودی و خروجی، که حاوی کاربردهایی در محدوه هایی شامل بخشهایی گسترده جهت توربین های گازی تا مواردی همچون بخشهایی کوچکتر جهت پمپها، موتورها، کمپرسورها و یا هرگونه منبع نویز صنعتی و یا HVAC ناخواسته می باشند.