صدا گیر فن بخش اول اصطلاحات فنی

صدا گیر فن (silencer)  بخش اول

اصطلاحات فنی

آکوستیک

علمی که با تولید، کنترل، انتقال، دریافت، و تاثیرات صدایی در ارتباط است.

محیط آکوستیک

مواد جذب کننده صدا که در داخل صداگیر ها و دیواره محفظه سیستم تهویه بکار برده می شوند.

نویز فراگیر

یک نویز احاطه کننده که در یک محیط خاص وجود دارد و متشکل از صداهایی حاصل از منابعی متعدد می باشد که از هیچ صدایی غالب نیز نشات نمی گیرد. همچنین، این عنوان، با واژه نویز زمینه ای نیز شناخته می شود.

جِرم A

یک شبکه جرم A که بطور گسترده استفاده می شود، اغلب بصورت dBA ، dB(a) مخفف می گردد. این عامل دارای یک عکس العمل فرکانسی است که حاوی ارتباطی تنگاتنگ با موارد تطبیقی بلندی صدا در گوش انسان می باشد.

نویز زمینه ای

منابع نویزی به غیر از منبع نویزی مطلوب یا تحت ارزیابی. همچنین با عنوان نویز فراگیر نیز شناخته می شود.

نویز گریزی

نویزی که از طریق دیواره یک محیط محصور یا یک دودکش، به فضایی خالی وارد می شود.

نویز پهن باند

نویزی که شامل اجزائی فراتر از محدوه ای از فرکانسهاست.

دسیبل (dB

واحدی که  نسبت دو میزان از سیگنالهای آکوستیک معادل با 10 برابر از لگاریتم متعارف (بر مبنای 10) از نسبت مذکوررا بیان می کند .

رده افت دینامیکی

رده افت در یک جریان و شتاب هوایی. رده افت در یک صداگیر، با توجه به عبور هوا در جهت موافق یا مخالف، متغیر خواهد بود. عملکرد صداگیر با در نظر گرفتن شتاب داکت یا کانال نامحدود، تغییر می کند. واحد ارزیابی، dB است.

انتقال ارتعاش از طریق اتصال دو سازه به یکدیگر

زمانی رخ می دهد که دیواره های دودکش موجود در کناره های جریان رو به بالا در یک صداگیر، دچار لرزش می شوند و سپس هوا بواسطه دیواره های صداگیر و اجزاء درونی، مجددا وارد یک داکت جریان رو به پایین می شود که این فرایند در نهایت یک نویز را بوجود خواهد آورد.

جریان هوایی مستقیم

این شرایط زمانی محقق می شود که صدای هوایی و جریان هوا در یک جهت حرکت کنند. که با  جریان هوایی مثبت یا جریان هوایی منبع نیز شناخته می شود.

زمینه آزاد

زمینه صدایی موجود در جائیکه صرفا امواج صدایی بصورت مستقیم از منبع صدایی موجود، فاصله می گیرند. این وضعیت زمانی بوجود می آید که یک منبع صدایی در یک فاصله دور از سطوح انعکاسی جای گرفته است و یا زمانیکه سطوح مجاور، بشدت جاذب هستند.

فرکانس

تعداد نوسان های  موجود در یک ثانیه، که یک موج عبوری، آنها را تکرار می کند. واحد فرکانس؛ هرتز (Hz) است که با تعداد  چرخه یا سیکل  در هر ثانیه مرتبط می باشد.

فرکانس بنیادین یا اصل

کمترین فرکانس موجود در سری های همساز یا هارمونیک

نویز ایجاد شده

شدت صدای تولید شده بواسطه عبور هوا از یک صداگیر، با شتاب و جهتی مشخص (موافق یا مخالف). واحد ارزیابی آن دسیبل (dB) است.

همساز هارمونیک

یک عدد صحیح چندگانه از فرکانس بنیادین یا اصلی 

هرتز (Hz)

واحد سنجش فرکانس، و یا تعداد چرخه ها یا سیکل های موجود در هر ثانیه

افت انتقال بالا (HTL)

زمانی رخ می دهد که یک ماده یا ترکیبی سنگین تر از مواد، مقاومت بیشتری را در راستای انتقال صدا ایجاد نمایند.

رده افت (IL)

کاهش در سطح فشار صدا و یا سطح شدت صدای ارزیابی شده در یک دریافت کننده، در زمانیکه یک عامل صداگیر و یا تضعیف کننده صدا وارد مسیر موجود میان منبع و دریافت کننده شود. واحد ارزیابی آن دسیبل (dB) است.

حفاظت از لایه

یک عامل خطی که میان لایه فایبرگلاس و جریان هوای صداگیر بکار برده می شود تا به حفاظت از لایه در برابر سایش ایجاد شده بدلیل شتاب زیاد ناشی از جریان هوا و آلاینده های هوایی بپردازد.

عامل ماژول

یک مقدار که جهت تعیین پهنای یک ماژول مجزا استفاده می شود.

NC (معیار نویز)

یک مقدار تست شده که از طریق مجموعه ای از منحنی هایی حاصل می شود که طیفی از باندهای اکتاو را با فرکانسهایی مرکزی در محدوده 63 الی 8000 هرتز می پوشاند. سطوح صدایی در هر یک از این باندهای فرکانسی جای گرفته اند و دارای بیشترین میزان در منحنی NC هستند. بدون توجه به فرکانس، این موارد می توانند در رده بندی NC مختص به یک تجهیزات خاص قرار گیرند. این مقادیر، عموما توسط تولید کنندگان به منظور رتبه بندی تجهیزات بکار برده می شوند؛ زیرا که سیستم جاری در حساسیت انسانی مرتبط با هر یک از باندهای فرکانسی کاربرد دارد. این مقدار مجزا، به عنوان سطح NC نیز شناخته می شود.

زمینه نزدیک

زمینه صدایی موجود در پیرامون منبع، جائیکه فشار صدا تحت تاثیر ویژگیهای تشعشی مرتبط با منبع صدا قرار دارد. در این زمینه، فشار صدا و شتاب ذره، خارج از محدوده قرار دارند.

نویز

هرگونه صدای ناخواسته و یا بلا استفاده از حجمی فراتر از حجم عادی یا قابل قبول .

NR (کاهش نویز)

مقداری که بیانگر تفاوت در سطح فشار صدایی میان دو نقطه در طول مسیر انتشار می باشد. واحد سنجش آن دسیبل (dB) است.

NRC (ضریب کاهش نویز)

معیاری از عملکرد جذب آکوستیک یک ماده، که به عنوان یک مقدار مجزا شناخته می شود. این مقدار توسط معدل گیری از ضرایب جذب صدایی در مقادیر 250، 500، 1000، و 2000 هرتز و گرد کردن بسوی نزدیکترین مقدار 0.05 بدست می آید.

اکتاو

این فاصله میان دو صدای حاوی نسبت فرکانسی 2 جای دارد. 8 اکتاو بر روی یک پیانوی استاندارد قرار دارد.

باند اکتاو

بخشی از طیف فرکانسی مجزا شده توسط یک اکتاو.

پاسکال (Pa)

یک واحد متریک مختص به فشار که برابر با یک نیوتن در هر متر مربع است (N/m2)

نویز صورتی

صدایی حاوی یک طیف فرکانسی که در مقیاس الگوریتمی پخش شده است و دارای توان برابر در باندهایی است که بصورت نسبی گسترده شده اند. زمانیکه با نویز سفید مقایسه شود، از چگالی توان بواسطه 3 دسیبل در هر اکتاو کاسته می شود.

گام

یک کیفیت صدای ذهنی که توسط فرکانس یک موج صدا و یا ترکیبی از امواجی تعیین شده است که در یک مقیاس اندک تا فراوان جای گرفته اند.

کد تضعیف فشار (Pa)

کدی که جهت تعیین درصد ناحیه آزاد یک صداگیر متقاطع استفاده می گردد. کاهشی در این ناحیه آزاد، عموما منتهی به افزایشی در رده افت و افت فشار افزایش یافته در یک صداگیر خواهد شد.

افت فشار

تفاوت موجود در فشار استاتیک از طرف ورودی و خروجی یک بخش سیستمی.

تُن خالص

یک صدای فرکانسی مجزا. صدایی که فشار صدایی در آن به عنوان یک تابع سینوسی ساده از زمان در نظر گرفته می شود.

نویز تصادفی

نوسانی که دارای اندازه های  غیر منظم لحظه ای بوده و همچنین هر یک از این لحظه های زمانی ارائه شده، مشخص نباشد.

RC (معیار اتاق)

یک مقدار بدست آمد از مجموعه هایی از منحنی هایی که طیفی از باندهای اکتاو را توسط فرکانسهایی در محدوده های 16 الی 4000 هرتزی پوشش می دهند. این سیستم رده بندی، بطور ویژه به منظور ایجاد اهداف طراحی جهت سیستمهای HVAC ابداع شده بود تا بتواند راهنمایی را در راستای نگهداری یک سطح خاص از صدای زمینه ای جهت ماسکه کردن فراهم آورد. منحنی های موجود به منظور ارائه یک رتبه بندی از فضای داخلی اشغال شده توسط یک مقدار عددی مجزا که در سطح RC مشخص شده است، بکار برده شده اند.

زمینه پرانعکاس

زمینه صدایی که شامل امواج صدایی منتشر شده و منعکس شده است.

جریان هوای معکوس

شرایطی که زمانی محقق می گردد که صدای هوایی و جریان هوا در جهت مخالف حرکت کنند. همچنین، این موضوع با عنوان جریان هوای بازگشتی و یا جریان هوای منفی نیز شناخته می شود.

سابین

واحدی است  برای تعیین مقدار  جذب آکوستیک، که با جذب صورت گرفته در یک فوت مربع از یک ماده کاملا جاذب در ارتباط می باشد.

SIL (سطح واسط گفتاری)

میانگین محاسباتی از سطوح صدایی (dB) در باندهای اکتاو 500 ، 1000 ، 2000 ، و 4000 هرتزی. این رده بندی با قابلیت گفتار شنیداری و ادراکی در ارتباط است.

سپر صداگیر

بخشی از صداگیر که متشکل از فلز منفذ دار و لایه آکوستیک و یا محفظه های طنین انداز است.

مخزن صداگیر

ساخته ای از  یک صداگیر بی عیب و نقص که می تواند حاوی یک یا جند بخش صداگیر باشد. ابعاد این مخزن، معادل با ابعاد کلی یک صداگیر کامل است و معمولا با ابعاد داکت نیز مطابقت دارد.

بخش صداگیر

ساخته ای  کارخانه ای که شامل یک یا چند سپر است و می تواند با بخشهای دیگر به منظور ایجاد یک مخزن صداگیر بزرگتر تلفیق گردد.

ماژول صداگیر

بخشی از صداگیر که حاوی یک مسیر هوا در میان دو سپر آکوستیک است. یک صداگیر می تواند دارای چندین ماژول در یک بخش باشد.

سون

یک واحد ذهنی از سنجش بلندی صدا برای یک شنونده عادی که برابر با بلندی صدای 1000 هرتزی است که دارای شدت 40 دسیبلی فراتر از محدوده شنیداری شنونده می باشد.

صدا

  1. یک نوسان در فشار، کشش، جابجایی ذره، شتاب ذره، و موارد دیگر که در یک رسانه کشسان یا نسبتا کشسان وجود دارند.
  2. یک حس شنیداری ایجاد شده توسط نوسان توصیف شده در بالا.

شدت صدا

میزان و جهت جریان انرژی آکوستیک در یک وضعیت مشخص (W/m2).

سطح شدت صدا

نسبت شدت صدا، که توسط ده مرتبه الگوریتم گیری از یک شدت صدای مشخص که در حیطه 10-12 W/m2 بدست آمده است. واحد ارزیابی آن dB re 10-12 W/m2 است.

قدرت صدا

میزان انرژي صدایی کلی متصاعد شده توسط یک منبع در هر زمان واحد. واحد سنجش آن وات (W) است.

سطح قدرت صدا

از نظر جبری، به عنوان LW=10log(W/Wref) شناخته می شود؛ جائیکه Wref=10-12 Watt است. این معادله بیانگر سطح قدرت صدایی است که معادل با ده برابر الگوریتمی (در مبنای 10) از نسبتی موجود در یک قدرت صدا در حیطه قدرت مرجع (عموما 10-12 Watt) می باشد. واحد بکار رفته به منظور ارائه سطح قدرت صدا، در دسیبل است و با قدرت صدای مرجع در ارتباط می باشد (همانند 84 dB re 10-12 Watts).

فشار صدا

تفاوت غیر لحظه ای میان فشار حقیقی ایجاد شده توسط یک موج صدایی و فشار میانگین یا جوّی در یک نقطه خاص در فضا. واحد ارزیابی آن عموما پاسکال (Pa) است.

سطح فشار صدا (Lp)

از نظر جبری، به عنوان LP=20log(P/Pref) تعیین شده است؛ در جائیکه Pref=20 x 10-6 Pascal است. این معادله نشان می دهد که سطح فشار صدا، 20 برابر الگوریتمی (در مبنای 10) از نسبت یک فشار صدای مشخص در حیطه یک فشار مرجع (عموما 20 x 10-6 Pascal) قرار دارد. واحد بکار رفته در جهت بیان سطح فشار صدا در دسیبل، با فشار صدای مرجع در ارتباط است (همانند 87 dB re 20 x 10-6 Pascal).

کلاس انتقال صدا (STC)

یک سیستم رتبه بندی عددی مجزا که در راستای ارائه برآوردی از ویژگیهای تفکیک صدایی در کف ها، دیوارها، سقف ها، پنجره ها، درب ها، و غیره طراحی شده است.

فشار استاتیک (Ps)

فشار اعمال شده بصورت برابر در تمامی جهت های یک سیستم، بدون توجه به جریان هوا. این موضوع را می توان به عنوان تفاوت میان فشار کلی (Pt) و فشار شتابی (Pv) و بصورت Ps=Pt-Pt نیز ارائه نمود.

افت فشار استاتیک

تفاوت موجود در فشار استاتیک از طرف ورودی، بسوی دریچه تخلیه در یک بخش داکتی.

بازتوانی استاتیک

 افزایش در فشار استاتیک سیستمی که در اثر  کاهش ایجاد شده در فشار شتابی به وجود آمده  توسط یک افزایش در در سطح مقطح  داکت  یا کانال خروجی ایجاد شده است.

تاثیر سیستم

انحراف از مشخصات  عملکردی  جهت بخشی از تجهیزات. این موضوع بواسطه تفاوت میان چگونگی تست محصول در شرایط آزمایشگاهی  و چگونگی بکارگیریمحصولات در سیستم، بوجود آمده است.

تُن

یک صدای شدید که بر روی فرکانسی مجزا متمرکز است و عموما شامل مواردی هماهنگ در موارد متعدد (2x , 3x, 4x و غیره) از فرکانس بنیادین می باشد.

فشار کلی (Pt)

تاثیر تلفیقی از فشار شتابی و فشار استاتیک. این امر می توان به عنوان مجموع جبری از فشار استاتیک (Ps) و فشار شتابی (Pv) ، Pt=Ps+Pv شناخته شود.

هددرفت انتقالی (TL)

کاهشی از سطوح صدایی در نتیجه عبور از یک مانع همانند یک دیوار، پارتیشن، و یا دودکش. این مقادیر در واحد دسیبل (dB) بیان شده اند.

لرزش ارتعاش 

یک حرکت یا جابجایی مقطعی در یک رسانه کشسانی جامد.

فشار شتابی (Pv)

فشار اعمالی بواسطه یک مایع سیّال که می تواند صرفا در جهت مایع مربوطه جریان داشته باشد. این موضوع را می توان با عنوان Pv=Pt-Ps نیز تعیین کرد.

طول موج

فاصله خطی میان دو نقطه متوالی از موج صدایی که توسط یک فاصله زمانی از یکدیگر جدا می شوند.

نویز سفید

صدایی همراه با یک طیف فرکانسی یکنواخت در مقیاس خطی. این امر حاوی توانی در یک باند خطی بوده و در فرکانسی مرکزی قرار دارد که در بر دارنده پهنای باندی مشخص می باشد.